Σύγχυση για τα ενοίκια;

Jul 17, 2020

Μέσα στα μέτρα που λαμβάνει αυτή η πολιτεία για τον περιορισμό των αρνητικών επιδράσεων του ιού, είναι και η μείωση των ενοικίων.

Δεν υπάρχει ο νόμος ως τέτοιος, αλλά υπάρχει η ενθάρρυνση εκ μέρους του Κράτους μέσω φορολογίας για την μείωση των ενοικίων από 30%-50% για 3 μήνες (εντός του έτους 2020). Σε αυτό θα ωφεληθούν ασφαλώς οι ενοικιαστές, αλλά και οι ιδιοκτήτες με αφαίρεση από τα εισοδήματα τους σχετικής έκπτωσης. Αυτό είναι ορθό μεν για εκείνους που έχουν φορολογητέο εισόδημα και θα επωφεληθούν κατά x% της έκπτωσης, αλλά για εκείνους που δεν έχουν, ή αφού μελετηθούν τα συν και τα πλην θα αποφασίσουν τι τους συμφέρει. Ανεξάρτητο όμως αυτού, είμαστε της άποψης ότι οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να δεχθούν κάποια έκπτωση ανάλογα με τις οικονομικές τους δυνατότητες και ιδιαίτερα για τα καταστήματα (retail), που ομολογουμένως και γενικά αναφερόμενοι έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές.

Για να δικαιούται όμως ο ιδιοκτήτης της έκπτωσης, θα πρέπει να υπάρχει Γραπτή Συμφωνία επί τούτου, διαφορετικά δεν θα γίνει αποδεκτή από τον Φόρο Εισοδήματος.

Επίσης θα πρέπει να προσεχθεί ότι ο Φόρος Εισοδήματος δεν θα αποδεχθεί την έκπτωση σε περίπτωση συγγενικών/συνδεδεμένων ιδιοκτητών (μεταξύ ιδιοκτήτη + ενοικιαστή). Αυτό χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και θα ήταν καλό οι ιδιοκτήτες να ζητήσουν σε τέτοιες περιπτώσεις και την συμβουλή του λογιστή τους (πριν πάρουν την απόφαση/συμφωνία).

Αυτή η συν αντίληψη/αλληλεγγύη μεταξύ ιδιοκτητών/ενοικιαστών περιορίζεται, ή κατά την άποψη μας δεν πρέπει να προσφέρεται εκ μέρους των ιδιοκτητών σε περίπτωση που οι ενοικιαστές δεν έχουν επηρεαστεί στα εισοδήματα τους, π.χ. σε περίπτωση δημοσίων υπαλλήλων και άλλων που δεν υπέστησαν καμία μείωση, όπως και οι τραπεζικοί, ακόμη και συνταξιούχοι κ.λπ. που δεν έτυχαν καμίας μείωσης εισοδήματος. Προς τούτο αναφερθήκαμε σε προηγούμενο μας άρθρο επί του θέματος για την εκμετάλλευση εκ μέρους των ενοικιαστών, ενώ υπάρχουν και πιθανές «κομπίνες» που είναι δυνατόν να γίνουν με προ συνεννόηση μεταξύ ιδιοκτητών/ενοικιαστών.

Κατ’ εμάς οποιοσδήποτε ενοικιαστής ζητά μείωση ενοικίου και σε περίπτωση μη ύπαρξης συν αντίληψης με τον ιδιοκτήτη, θα πρέπει ο ενοικιαστής να αποδείξει στον ιδιοκτήτη ότι κατά την ίδια περίοδο του έτους 2020 υπέστη μείωση εισοδήματος κατά τουλάχιστον 25% (δική μας εισήγηση για άλλες περιπτώσεις που υιοθετήθηκε τώρα από το Κράτος). Βέβαια μια και που το θέμα είναι προαιρετικό στους ιδιοκτήτες, δεν υπάρχει ουσιαστικός λόγος διαφοράς, απλά για να μην υπάρχει και θέμα εκμετάλλευσης εκ μέρους των ενοικιαστών. Στο θέμα της μείωσης εισοδήματος ενοικιαστή, προσθέσαμε ότι εάν η μείωση του 25% προέρχεται από την κακή του διαχείριση της επιχείρησης τους και όχι λόγω της γενικά επικρατούσας κατάστασης του ιού, είμαστε της άποψης ότι δεν θα πρέπει να «δικαιούται» μείωση. Έχουμε περίπτωση όπου ο ενοικιαστής λόγω της ίδιας κακής του διαχείρισης, μειώθηκε το εισόδημα του και τώρα ζητά μείωση ενοικίου λόγω του ιού. Δεν συμφωνούμε.

• Για ενοικιαστές που έχουν υπαλλήλους για να ζητήσουν τέτοια μείωση, θα πρέπει να μην έχουν απολύσει προσωπικό, μια και που θα υπάρχει και η σχετικά επιχορήγηση από το Κράτος και αυτό για να συνάδει με την όλη φιλοσοφία του Κράτους.
• Όσον αφορά εξώσεις ενοικιαστών, θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι αν και η διαδικασία της έξωσης μπορεί να ξεκινήσει, εντούτοις τα Δικαστήρια δεν μπορούν να εκδώσουν τα σχετικά διατάγματα προ του 9/2020.
• Ερχόμενοι τώρα στην ενοικίαση ενοικιοστασιακού ακινήτου (εκείνα που αποπερατώθηκαν μέχρι το τέλος του 1999) και νοουμένου ότι εμπίπτουν σε ελεγχόμενες περιοχές (βασικά οι πλείστοι Δήμοι) έχουμε τώρα και ένα πρόσθετο στοιχείο, εκείνο της πρόσφατης απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ότι για να είναι ένα υποστατικό ενοικιοστασιακό, όχι μόνο θα πρέπει να εμπίπτει στις πιο πάνω δύο παραμέτρους, αλλά το ακίνητο θα πρέπει να ενοικιαζόταν ή να προσφερόταν προς ενοικίαση κατά το 2019. Το δεύτερο πως αποδεικνύεται; Προσθέτουμε λοιπόν ακόμη μια σύγχυση επί του θέματος για τις άλλες παραμέτρους και αυτό, δηλαδή την ημερομηνία της προσφερόμενης ενοικίασης. Μας είναι δύσκολο να αντιληφθούμε ποια ήταν η λογική του Ανωτάτου, που ίσως να βοηθά τους ιδιοκτήτες/ενοικιαστές ανάλογα της περίπτωσης.
• Σε άλλη περίπτωση ενοικίασης από εταιρεία ενοικιαστή, άλλαξαν οι μέτοχοι της εταιρείας του ενοικιαστή και αντικαταστάθηκαν οι μέτοχοι από π.χ. από τους αρχικά ανάλογους «σοβαρούς» μετόχους, σε διαφορετικούς τρίτους (μη σοβαρούς) μετόχους, που ίσως να μην είναι του ίδιου επιπέδου. Ως εκ τούτου οι ιδιοκτήτες και για την δική τους προστασία, θα πρέπει να υπάρχει όρος στο ενοικιαστήριο συμβόλαιο για μη αποξένωση των μετοχών, εκτός με συμφωνία κάποιων εξαιρέσεων του ενοικιαστή.
Εν πάση περιπτώσει και σε περίπτωση ενοικίασης σε εταιρεία, είμαστε της άποψης ότι οι μέτοχοι, ή ο κύριος μέτοχος να προσφέρει εγγύηση για την πιστή τήρηση του συμβολαίου εκ μέρους του ενοικιαστή. Όπως μας έλεγε ο μακαρίτης κ. Ευαγόρας Λανίτης (από τους πλέον αξιόλογους επιχειρηματίες της Κύπρου) «γιε μου βάλλε την γυναίκα του ενοικιαστή να τον εγγυηθεί διότι θα του μουρμουρά συνέχεια και αυτή είναι η καλύτερη εγγύηση». Σοφά λόγια για τα Κυπριακά δεδομένα.

Και όλα αυτά συμβαίνουν διότι το Κράτος θέλει να «ανακατεύεται» στην ελεύθερη οικονομία.

ENQUIRY

info@aloizou.com.cy

View Wishlist

(+357) 7778 7771